Oznam k voľbám do NRSR

Elektronická adresa obce Turček na doručovanie žiadostí o voľbu poštou je obecturcek@gmail.com

Informácie o podmienkach hlasovania poštov voličmi s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí sa v čase volieb budú nachádzať mimo jej územia sa nachádzajú na stránke http://www.minv.sk/?nr20-posta2
 
 

Vyhlasenie_obchodnej_verejnej_sutaze_prevod_vlastnictva_obce_27.9.2019.pdf (640527)

sutazny_navrh_fo_vzor 2019.doc (50176)
sutazny_navrh_fo_vzor 2019.pdf (370939)
sutazny_navrh_po_vzor 2019.doc (47104)
sutazny_navrh_po_vzor 2019.pdf (370505)
 

 

 

 

Rýchle oznamy

08.02.2019 07:58
Oznamujeme Vám, že odo dňa 8. 2. 2019 používa obec Turček výhradne novú e-mailovú adresu obecturcek@gmail.com  
11.01.2019 18:17
Obec Turček upozorňuje na povinnosť podať si daňové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje s termínom do 31. 1. 2019   Priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník (právnická i fyzická osoba) povinný podať obci Turček do 31. januára 2019, ak mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k tej dani, ku ktorej vznikla daňová povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti. (daňová povinnosť vznikla ak sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, majiteľom psa a pod. v rozmedzí od 2.1.2018 do 1.1.2019)   § 99a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a...
11.01.2019 18:16
Občania, ktorí majú nárok na úľavu z poplatku podľa VZN obce o komunálnom odpade predkladajú žiadosti - na úplné odpustenie poplatku  za komunálny odpad do 31. marca 2019,  na zníženie či vrátenie poplatku do 31. decembra 2019.   I v roku 2019 je možné podať žiadosť spolu s príslušnými dokladmi na vrátenie, zníženie, či odpustenie poplatku za komunálny odpad elektronicky na nasledovnom linku http://www.obecturcek.sk/ako-vybavit-/znizenie-poplatku-za-ko/   Zníženie poplatku za komunálny odpad 2018   Tí občania, ktorí majú nárok na úľavu z poplatku podľa VZN obce o komunálnom odpade predkladajú žiadosti: -       na úplné odpustenie poplatku  za komunálny odpad do 31. marca 2018, -       na zníženie či vrátenie poplatku do 31. decembra 2018. I v roku 2018 je možné podať žiadosť spolu s príslušnými...
Záznamy: 1 - 3 zo 3

V prílohe sa nachádza  návrh viacročného rozpočtu na roky 2019 2020 2021 zverejnený na základe § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

 

Návrh viacročného rozpočtu 2019 2020 2021.pdf (321425)

zverejnené 3. 12. 2018

3. miesto

Monografia obce Turček získala v roku 2012  - 3. miesto v súťaži Najkrajšia kniha a propagačný materiál za rok 2011 (kategória knihy - Knihy o obciach - monografické publikácie) od Klubu fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov - Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica.

Novinky v obci....

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

REKLAMA

 Obec Turček

                                                                                         

Obec Turček leží na severnom úpätí Kremnických vrchov v pramennej oblasti potoka Turiec. Vznikla nemeckou kolonizáciou v 14. storočí v sídelnej oblasti banského mesta Kremnica.

Prvá písomná zmienka o Turčeku pochádza z roku 1371.

V rámci výstavby vodnej nádrže na pitnú vodu, ktorá sa začala stavať už v roku 1992 sa uskutočnila obnova obce.

Obec Turček patrí v súčasnosti do Žilinského samosprávneho kraja, okres Turčianske Teplice. Štatutárnym zástupcom obce je starosta obce Ján Teltsch.

Počet obyvateľov obce: 611

 Kontakt

Kontakt

Obec Turček Turček 123
038 48 Turček
IČO: 00317012
DIČ: 2020597953
IBAN: SK17 0200 0000 0000 1922 4362
Tel., fax: 043/4956560
Obecný úrad: 0911 655 210
Starosta: 0903 396 161
obecturcek@gmail.com