Doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

10.04.2019 08:22

V prípade, že sa nemôžete zúčastniť volieb do Európskeho parlamentu v mieste trvalého bydliska, máte právo požiadať obecný úrad o vydanie hlasovacieho preukazu. 

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

Osobne,najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr  24. 5. 2019) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne. 

V listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr  03. 05. 2019). 

Elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr  03. 05. 2019). Žiadosti môžete zasielať na e-mailovú adresu: obecturcek@gmail.com

 

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi: meno a priezvisko, rodné číslo, ak ide o občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nemá pridelené, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Kontakt

Obec Turček Turček 123
038 48 Turček
IČO: 00317012
DIČ: 2020597953
IBAN: SK17 0200 0000 0000 1922 4362
Tel., fax: 043/4956560
Obecný úrad: 0911 655 210
Starosta: 0903 396 161
obecturcek@gmail.com