Žiadosť na zníženie poplatku za komunálny odpad v obci Turček

Pri vypĺňaní žiadosti je potrebné riadiť sa ustanoveniami - VZN Obce Turček číslo 1/2012 zo dňa 13. 12. 2012 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Kontakt

Obec Turček Turček 363
038 48 Turček
IČO: 00317012
DIČ: 2020597953
IBAN: SK24 1111 0000 0016 2094 0006
Tel., fax: 043/4956560
Starosta: 0903 396 161
obecturcek@gmail.com